Nonce ها

 در این بخش می خوانیم : Nonce ها نتیجه گیری   Nonce ها Nonce ها اعداد تولید شده ای توسط وردپرس هستند ، که به منظور تایید منشاء (منبع) و هدف درخواست های ارسالی به وردپرس ، برای کمک به تامین امنیت وردپرس ، وجود دارند . هر Nonce تنها یکبار می تواند مورد استفاده [...]