Media File Renamer افزونه ای برای تغییر نام بهتر تصاویر

افزونه Media File Renamer به شما این اماکن را می دهد تا نام فایل های خود را تغییر دهید. شما همچنین می توانید بطور اتوماتیک و در هنگام بارگذاری تصاویر این تغییرات را اعمال نمایید. افزونه Media File Renamer می تواند عنوان تمامی نوشته ها را به طور خودکار ، در بخش نام تصاویر درج [...]