شاید شما هم جز آندسته از کسانی باشید که فونت ادیتور HTML وردپرس شما را آزار می دهد .

شما می توانید به راحتی و با استفاده از کد زیر فونت دلخواه خود را به ادیتور HTML وردپرس نسخه ۳.۲ اضافه کنید .

این کد را در فایل functions.php  پوسته خود قرار دهید .

add_action( 'admin_head-post.php', 'devpress_fix_html_editor_font' );
add_action( 'admin_head-post-new.php', 'devpress_fix_html_editor_font' );

function devpress_fix_html_editor_font() { ?>
<style type="text/css">#editorcontainer #content, #wp_mce_fullscreen { font-family: Georgia, "Times New Roman", "Bitstream Charter", Times, serif; }</style>
<?php }