شاید بخواهید ، یکسری تنظیمات در سایت وردپرسی شما ، غیرقابل تغییر باشد . یا اینکه بخواهید در صورتی که تنظیمی توسط کاربر تغییر داده شد ، آن را به حالت پیش فرض مورد نظر خود برگردانید .

برای اینکار کافیست کد زیر را به فایل functions.php پوسته سایت وردپرسی تان اضافه کنید .

نکته : چنانچه می خواهید تنظیمی را به لیست زیر اضافه کنید ، کافیست از id المان برای قسمت name آن استفاده کنید . برای بدست آوردن id یک المان نیز می توانید از بررسی کننده های مرورگرها (Inspector) استفاده کنید .

$options = array(
  array( 'name' => 'thumbnail_size_w', 'value' => '150' ),
  array( 'name' => 'thumbnail_size_h', 'value' => '150' ),
  array( 'name' => 'medium_size_w', 'value' => '250' ),
  array( 'name' => 'medium_size_h', 'value' => '250' ),
  array( 'name' => 'large_size_w', 'value' => '728' ),
  array( 'name' => 'large_size_h', 'value' => '728' ),
  array( 'name' => 'embed_size_w', 'value' => '728' ),
  array( 'name' => 'embed_size_h', 'value' => '600' ),
);
foreach ( $options as $option ) {
  if ( get_option( $option['name'] ) != $option['value'] ) {
    update_option( $option['name'], $option['value'] );
  } else {
    $deprecated = ' ';
    $autoload = 'no';
    add_option( $option['name'], $option['value'], $deprecated, $autoload );
  }
}