با استفاده از کد زیر و قرار دادن در فایل functions.php  پوسته خود می توانید ، کاربران را بعد از ورود ، به صفحه ای که در حال بازدید آن بوده اند ، هدایت کنید .

if ( (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] != 'logout') || (isset($_POST['login_location']) && !empty($_POST['login_location'])) ) {
    add_filter('login_redirect', 'my_login_redirect', 10, 3);
    function my_login_redirect() {
        $location = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
        wp_safe_redirect($location);
        exit();
    }
}