گاهی نیاز دارید که مطالب  برخی دسته بندی ها را در خوراک RSS سایت وردپرس تان نمایش ندهید .

این کار به راحتی و با اضافه کردن کد زیر به فایل functions.php پوسته ، به صورت زیر ، امکانپذیر می باشد .

function exclude_cat_wps($query) {
    if ($query->is_feed) {
        $query->set('cat','-20,-21,-22');
    }
    return $query;
}
add_filter('pre_get_posts','exclude_cat_wps');