گاهی نیاز دارید تا بر اساس سطح دسترسی کاربر ، یک یا چند گزینه ، از زیرمنوهای بخش مدیریت وردپرس را غیرفعال کنید .

در این مطلب کد حذف تمام زیرمنوهای موجود در مدیریت وردپرس را به شما نشان می دهیم .

شما می توانید بر اساس نیاز خود تنها یک یا چند مورد از آنها را ، مورد استفاده قرار دهید .

کد زیر را در فایل functions.php پوسته خود قرار دهید .

function remove_submenus() {
  global $submenu;

  //Dashboard menu
  unset($submenu
['index.php'][10]); // Removes Updates //Posts menu unset($submenu['edit.php'][5]); // Leads to listing of available posts to edit unset($submenu['edit.php'][10]); // Add new post unset($submenu['edit.php'][15]); // Remove categories unset($submenu['edit.php'][16]); // Removes Post Tags //Media Menu unset($submenu['upload.php'][5]); // View the Media library unset($submenu['upload.php'][10]); // Add to Media library //Links Menu unset($submenu['link-manager.php'][5]); // Link manager unset($submenu['link-manager.php'][10]); // Add new link unset($submenu['link-manager.php'][15]); // Link Categories //Pages Menu unset($submenu['edit.php?post_type=page'][5]); // The Pages listing unset($submenu['edit.php?post_type=page'][10]); // Add New page //Appearance Menu unset($submenu['themes.php'][5]); // Removes 'Themes' unset($submenu['themes.php'][7]); // Widgets unset($submenu['themes.php'][15]); // Removes Theme Installer tab //Plugins Menu unset($submenu['plugins.php'][5]); // Plugin Manager unset($submenu['plugins.php'][10]); // Add New Plugins unset($submenu['plugins.php'][15]); // Plugin Editor //Users Menu unset($submenu['users.php'][5]); // Users list unset($submenu['users.php'][10]); // Add new user unset($submenu['users.php'][15]); // Edit your profile //Tools Menu unset($submenu['tools.php'][5]); // Tools area unset($submenu['tools.php'][10]); // Import unset($submenu['tools.php'][15]); // Export unset($submenu['tools.php'][20]); // Upgrade plugins and core files //Settings Menu unset($submenu['options-general.php'][10]); // General Options unset($submenu['options-general.php'][15]); // Writing unset($submenu['options-general.php'][20]); // Reading unset($submenu['options-general.php'][25]); // Discussion unset($submenu['options-general.php'][30]); // Media unset($submenu['options-general.php'][35]); // Privacy unset($submenu['options-general.php'][40]); // Permalinks unset($submenu['options-general.php'][45]); // Misc } add_action('admin_menu', 'remove_submenus');