با قرار دادن کد زیر در فایل functions.php پوسته سایت وردپرسی خود می توانید ، از دسترسی مستقیم مانند

https://www.wprahnama.com/wp-content/themes/Avada-Child-Theme/functions.php

به فایل functions.php جلوگیری کنید .

 

if (!empty($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']) && 'functions.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
{
die ('No access!');
}