با استفاده از کد زیر می توانید نوشته هایی که دارای بیشترین تعداد دیدگاه می باشند ، را به صورت بندانگشتی در مکان دلخواه پوسته سایت وردپرسی خود نمایش دهید.

در این مثال نوشته ها بر اساس تاریخ یک ماه اخیر فیلتر شده اند .

برای اینکار ابتدا کد زیر را در فایل functions.php  پوسته قرار دهید :

function most_wps_popular_thumbnail(){

  $current_month = date('n');
  if($current_month==1){ $last_month=12; }else{ $last_month=$current_month-1; }

  $args = array(
    'posts_per_page' => 4,
    'monthnum'    => $last_month,
    'orderby'    => 'comment_count',
   );
  ?>
  <h1>Most popular snippets</h1> 
<?php query_posts($args); ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_post_thumbnail( 'thumbnail' ); ?></a>
<?php endwhile; ?>
<?php 
wp_reset_query();
}

 

و سپس با استفاده از کد زیر ، تصاویر بندانگشتی نوشته های با بیشترین دیدگاه را ، در سایت نمایش دهید :

<?php most_wps_popular_thumbnail(); ?>