با استفاده از کد زیر در بخش دلخواه پوسته خود می توانید لیست آخرین نوشته ها و صفحات بروزشده سایت وردپرسی تان را نمایش دهید .

<?php 
$today = current_time('mysql', 1);
$howMany = 5;
if ( $recentposts = $wpdb->get_results("SELECT ID, post_title FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' AND post_modified_gmt < '$today' ORDER BY post_modified_gmt DESC LIMIT $howMany")):
?>
<h2>
	<?php _e("Recent Updates"); ?>
</h2>
<ul>

<?php
 foreach ($recentposts as $post) 
   {
	 if ($post->post_title == '') 
		$post->post_title = sprintf(__('Post #%s'), $post->ID); 
		echo "<li><a href='".get_permalink($post->ID)."'>";
		the_title();
		 echo '</a></li>';
   } 
?>
</ul>
<?php endif; ?>