شاید شما بخواهید بر اساس تعداد تصاویر یک نوشته عمل خاصی را در پوسته سایت وردپرسی خود انجام دهید .

به عنوان مثال اگر تعداد تصاویر نوشته بیشتر از یک بود ، یک اسلایدر نمایش داده شود و اگر تنها یک تصویر به نوشته پیوست شده بود ، آن را به عنوان یک تصویر ساده نمایش دهید .

برای اینکار کافیست کد زیر را در حلقه نمایش نوشته قرار دهید ، و بر اساس ان عمل مورد نظر خود را کدنویسی کنید .

در کد زیر ، تعداد تصاویر نوشته با عدد یک مقایسه شده است ، شما ان را به عدد دلخواه خود تغییر دهید .

<?php
$attachments = get_children(
  array(
    'post_type' => 'attachment',
    'post_mime_type' => 'image',
    'post_parent' => $post->ID
  ));
if(count($attachments) > 1) { ?>
  <!-- Do something like show a slider -->
<?php } else { ?>
  <!-- Display a single image -->
<?php } ?>