با استفاده از کد زیر در حلقه نوشته ، می توانید بررسی کنید که آیا نوشته جاری دارای برچسب می باشد یا خیر . و براساس وجود یا عدم وجود برچسب محتوای دلخواهی را نمایش دهید ، یا اینکه عملیات دلخواه خود را انجام دهید .

همچنین تابع has_tag() می تواند یک نام برچسب ، یا شناسه برچسب یا نامک (slug) برچسب را به عنوان پارامتر قبول کند . همچنین امکان ارسال مقدار این پارامتر به صورت آرایه نیز وجود دارد .

پس می توانید تصمیمات دلخواه خود را بر اساس یک یا چند برچسب خاصی را نیز اعمال کنید .

<?php
if(has_tag()){
    echo 'this post has tags';
    }else {
    echo 'no tags sorry';
}
?>