با استفاده از کد زیر در هر مکانی از پوسته خود می توانید فرمت یا قالب نوشته جاری را نمایش دهید .

اگر نوشته یا پست دارای فرمتی غیر از استاندارد باشد ، با دستور echo نمایش داده می شود و در غیر اینصورت متن “standard” نمایش داده می شود .

<?php
if ( get_post_format() ) {
    echo get_post_format_string( get_post_format() );
} else {
    echo 'Standard';
}
?>