ممکن است بخواهید نوار کناری شما که حاوی ابزارک ها می باشد را ، در برخی نوشته غیرفعال کنید .

برای اینکار کافیست کد زیر را در فایل functions.php  پوسته جاری سایت وردپرسی تان قرار دهید ، تا اینکار انجام شود .

در کد زیر نوار کناری برای چند نوشته که شناسه آنها با کاما از هم جدا شده اند ، را مشاهده می کنید .

add_filter( 'sidebars_widgets', 'disable_sidebar_widgets' );
function disable_sidebar_widgets( $sidebars_widgets ) {
    if (is_single(array(1,2,4,8)))
        $sidebars_widgets = array( false );
        return $sidebars_widgets;
}

 

Text-to-speech function is limited to 100 characters