با استفاده از کد زیر می توانید تعداد دلخواهی از نویسندگان سایت خود را بر اساس تعداد نوشته ها را ، به منوی وردپرس اضافه کنید .

این کد را در فایل functions.php قرار دهید و تعداد نویسندگان را (در اینجا ۸ نویسنده برتر) ، به تعداد دلخواه خود تغییر دهید .

function wps_nav_authors($items, $args){
    if( $args->theme_location == 'header-navigation' )
        return $items . '<li><a href="#">Authors</a><ul class="sub-menu"><li>' . wp_list_authors('show_fullname=1&optioncount=0&orderby=post_count&order=DESC&number=8&echo=0') . '</li></ul></li>';
}
add_filter('wp_nav_menu_items','wps_nav_authors', 10, 2);