با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته سایت وردپرستان می توانید یک کد کوتاه ایجاد کنید ، که کاربر با تنظیم تعداد روزها ، ماهها و سالهای دلخواه ، یک تایمر را به جای نوشته ، نمایش دهد .

محتوای بین کدکوتاه بعد از به پایان رسیدن تایمر ، نمایش داده خواهد شد .

function content_countdown($atts, $content = null){
 extract(shortcode_atts(array(
   'month' => '',
   'day'  => '',
   'year' => ''
  ), $atts));
  $remain = ceil((mktime( 0,0,0,(int)$month,(int)$day,(int)$year) - time())/86400);
  if( $remain > 1 ){
    return $daysremain = "<div class=\"event\">Just <b>($remain)</b> days until content is available</div>";
  }else if($remain == 1 ){
    return $daysremain = "<div class=\"event\">Just <b>($remain)</b> day until content is available</div>";
  }else{
    return $content;
  }
}
add_shortcode('cdt', 'content_countdown');

در قسمت زیر یک مثال از نحوه استفاده از این کد کوتاه را مشاهده می کنید .

[cdt month="10" day="17" year="2011"]
This is content that will only be shown after a set number of days.
[/cdt]

 

نکته : این کد کوتاه مخصوص تاریخ میلادی می باشد .