با استفاده از تکه کد زیر در فایل functions.php  پوسته خود می توانید تعداد عکس های آپلود شده در کتابخانه سایت وردپرسی خود را در سایت نمایش دهید.

در کد زیر فرمت های JPJ ، PNG و GIF شمارش می شوند ، که شما می توانید فرمت دلخواه خود را به آرایه اضافه یا از آن کم کنید .

function img_count(){
    $query_img_args = array(
        'post_type' => 'attachment',
        'post_mime_type' =>array(
                'jpg|jpeg|jpe' => 'image/jpeg',
                'gif' => 'image/gif',
                'png' => 'image/png',
                ),
        'post_status' => 'inherit',
        'posts_per_page' => -1,
        );
    $query_img = new WP_Query( $query_img_args );
    echo $query_img->post_count;
}

برای فراخوانی تابع شمارشگر تصاویر از کد زیر در مکان دلخواه خود در پوسته استفاده کنید :

<?
  img_count();
?>