با استفاده از کد زیر و قرار دان در فایل functions.php پوسته خود می توانید دکمه Twitter را در نوشته ها یا برگه های سایت وردپرسی خود ، به نمایش درآورید .

function tweetmeme(){
  return '<div class="tweetmeme"><script type="text/javascript" src="https://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div>';
}
add_shortcode('tweetmeme', 'tweetmeme');

برای استفاده هم از کد زیر در مکان دلخواه پوسته استفاده کنید

[Tweetmeme]