شاید شما نیاز داشته باشید که یک اسکرین شات (ScreenShot)  از هر سایتی را در سایت وردپرسی خودتان به نمایش درآورید .

برای اینکار ابتدا تکه کد زیر را به فایل functions.php پوسته خود اضافه کنید .

function wps_screenshot($atts, $content = null) {
    extract(shortcode_atts(array(
            "screenshot" => 'https://s.wordpress.com/mshots/v1/',
            "url" => 'https://',
            "alt" => 'screenshot',
            "width" => '400',
            "height" => '300'
    ), $atts));
        return $screen = '<img src="' . $screenshot . '' . urlencode($url) . '?w=' . $width . '&h=' . $height . '" alt="' . $alt . '"/>';
}
add_shortcode("screenshot", "wps_screenshot");

سپس با استفاده از فراخوانی کد کوتاه به صورت زیر اقدام کنید :

[screenshot url="https://wpsnipp.com" alt="wordpress code snippets for your blog" width="200" height="200"]