با استفاده از کد زیر و قرار دادن آن در فایل functions.php پوسته خود می توانید توسط HTML5 ، فایل های صوتی را در نوشته ها یا صفحه های سایت وردپرسی خود نمایش دهید .

function html5_audio($atts, $content = null) {
    extract(shortcode_atts(array(
        "src" => '',
        "autoplay" => '',
        "preload"=> 'true',
        "loop" => '',
        "controls"=> ''
    ), $atts));
    return '<audio src="'.$src.'" autoplay="'.$autoplay.'" preload="'.$preload.'" loop="'.$loop.'" controls="'.$controls.'" autobuffer />';
}
add_shortcode('audio5', 'html5_audio');

نحوه فراخوانی این کد کوتاه هم به شکل زیر می باشد :

[audio5 src="https://your-site/videos/your-video.mp4" loop="true" autoplay="autoplay" preload="auto" loop="loop" controls=""]