با استفاده از کد زیر و قرار دادن در فایل functions.php پوسته خود می توانید ، دکمه گوگل پلاس وان (Google +1) را ، به نوشته های سایت وردپرسی خودتان اضافه کنید .

add_filter('the_content', 'google_plusone');
function google_plusone($content) {
    $content = $content.'<div class="plusone"><g:plusone size="tall" href="'.get_permalink().'"></g:plusone></div>';
    return $content;
}
add_action ('wp_enqueue_scripts','google_plusone_script');
function google_plusone_script() {
    wp_enqueue_script('google-plusone', 'httpss://apis.google.com/js/plusone.js', array(), null);
}