سایر بخش های سری آموزشی " ایجاد افزونه وردپرس "

کدهای کوتاه می توانند دارای پارامترهایی برای پیکربندی باشند ، که به این پارامترها خاصیت یا attribute گفته می شود .

در زیر یک کد کوتاه به اسم pullquote  را مشاهده می کنید که دارای چند خاصیت می باشد .

 [pull-quote quote="This is my quote!" attribution="Will Smith"]

در کد بالا ، کد کوتاه دارای ۲ پارامتر به نام های quote و attribution است .

تابع فراخوان کد کوتاه pullqoute کدری شبیه زیر را دارد :

function pull_quote_shortcode( $atts ) {
 
  $output = '';
 
  $pull_quote_atts = shortcode_atts( array(
    'quote' => 'My Quote',
    'attribution' => 'Author',
  ), $atts );
 
  $output .= '<div class="pullquote">';
    $output .= wpautop( wp_kses_post( $pull_quote_atts[ 'quote' ] ) );
    $output .= '<p class="attribution">' . wp_kses_post( $pull_quote_atts[ 'attribution' ] ) . '</p>';
  $output .= '</div>';
 
  return $output;
 
}
add_shortcode( 'pull-quote', 'pull_quote_shortcode' );

 

تابع shortcode_atts  چند مقدار پیش فرض را برای خاصیت ها تعریف می کند و سپس متغیر ورودی $atts   را دریافت می کند .

هر یک از عناصر آرایه $atts   می توانند مقادیر پیش فرض ایجاد شده توسط تابع shprtcode_atts را بازنویسی کنند .

به عنوان مثال اگر کاربر از کد کوتاه زیر استفاده کند :

 [pull-quote]

یک بلوک کد HTML به صورت زیر را خواهید داشت :

<div class="pullquote">
  <p>My Quote</p>
  <p class="attribution">Author</p>
</div>

 

در حالیکه اگر از کدکوتاه به صورت زیر استفاده شود :

 [pull-quote quote="This is my quote!" attribution="Will Smith"]

خروجی به صورت زیر خواهد بود :

<div class="pullquote">
  <p>This is my quote!</p>
  <p class="attribution">Will Smith</p>
</div>

 

نکته مهم : هرگز از اسامی camelCase یا حالت کوهان شتر ، و یا حالت حروف بزرگ (Upercase) برای اسامی خاصیت ها (attributes) استفاده نکنید .