با قرار دادن کد زیر در پوسته سایت وردپرسی خود می توانید ، لیست مشترکین سایت خود را به صورت یک لیست نمایش دهید .

<ul>
<?php
    $blogusers = get_users('blog_id=1&orderby=nicename&role=subscriber');
    foreach ($blogusers as $user) {
        echo '<li>' . $user->display_name . '</li>';
    }
?>
</ul>