ممکن است نیاز داشته باشید که به کاربران سایت وردپرس تان این امکان را بدهید ، که بعد از هر بروزرسانی پروفایل ، یک ایمیل برای آنها ارسال شود .

اگر می خواهید اینکار را انجام دهید ، کافیست کد زیر را در فایل functions.php پوسته خود قرار دهید تا بعد از هر بار بروز شدن پروفایل کاربر ، یک ایمیل برای کاربر ارسال شود .

function user_profile_update( $user_id ) {
    $site_url = get_bloginfo('wpurl');
    $user_info = get_userdata( $user_id );
    $to = $user_info->user_email; 
    $subject = "Profile Updated: ".$site_url."";
    $message = "Hello " .$user_info->display_name . "\nYour profile has been updated!\n\nThank you for visiting\n ".$site_url."";
    wp_mail( $to, $subject, $message);
}
add_action( 'profile_update', 'user_profile_update', 10, 2);