با استفاده از کد زیر و قرار دادن ان در فایل functions.php پوسته سایت وردپرسی تان می توانید یک کلاس CSS را به لینک های نوشته قبلی و نوشته بعدی وردپرس اضافه کنید و سپس توسط آن کلاس ، یک استایل دلخواه را به این لینک ها اعمال کنید .

function add_class_next_post_link($html){
    $html = str_replace('<a','<a class="next"',$html);
    return $html;
}
add_filter('next_post_link','add_class_next_post_link',10,1);

function add_class_previous_post_link($html){
    $html = str_replace('<a','<a class="prev"',$html);
    return $html;
}
add_filter('previous_post_link','add_class_previous_post_link',10,1);