با استفاده از کد زیر و قرار دادن آن در حلقه نوشته ها یا برگه ، می توانید آواتار نویسنده را به نمایش در بیاورید .

<?php 
     echo get_avatar( get_the_author_email(), '60' ); 
?>