توسط کد زیر می توانید در نوشته های سایت وردپرس خود ، تعداد نظرات نوشته را نمایش دهید .

برای اینکار کد زیر را در فایل functions.php قرار دهید . این کد کوتاه یک پارامتر اجباری دارد که همان شناسه نوشته است و باید در هنگام فراخوانی آن را با شناسه نوشته موردنظرتان مقداردهی کنید .

function comments_shortcode($atts) {
    extract( shortcode_atts( array(
        'id' => ''
    ), $atts ) );

    $num = 0;
    $post_id = $id;
    $queried_post = get_post($post_id);
    $cc = $queried_post->comment_count;
        if( $cc == $num || $cc > 1 ) : $cc = $cc.' Comments';
        else : $cc = $cc.' Comment';
        endif;
    $permalink = get_permalink($post_id);

    return '<a href="'. $permalink . '" class="comments_link">' . $cc . '</a>';

}
add_shortcode('comments', 'comments_shortcode');

برای فراخوانی این کد کوتاه هم به صورت زیر عمل کنید :

[comments id="23" ]