شما می توانید یک گروه از کاربران سایت وردپرسی خود را بر اساس نقش یا سطح دسترسی را ، برای دیدن یک قالب صفحه (template) خاص ، محدود کنید .

نکته ۱ : فراموش نکنید که نام قالب مورد نظر خود را با نام قالب کد زیر جایگزین کنید .

نکته ۲ : شما می توانید یک صفحه با محتوای دلخواه ایجاد کنید که کاربر را به آن هدایت کنید و پیغام متناسب با عدم دسترسی به این قالب خاص را ، به صورت زیباتری به او نمایش دهید .

نکته ۳ : در کد زیر کاربرانی که دسترسی نویسنده را ندارند ، برای مشاهده قالب صفحه محدود شده اند .

 

<?php 
/* Template Name: Restricted to Authors only */
if ( !current_user_can('author')) {
        get_template_part('error');
        exit(0);
}
?>