با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته سایت وردپرسی شما ، قادر خواهید بود برای صفحه هایی (برگه هایی) که از یک قالب خاص استفاده می کنند ، ادیتور متن را غیرفعال کنید .

نکته مهم : در این مثال قالب submit.php ذکر شده است . شما باید آن را با نام قالب مد نظر خود جایگزین کنید .

 

add_action( 'admin_init', 'hide_editor' );
function hide_editor() {
    $post_id = $_GET['post'] ? $_GET['post'] : $_POST['post_ID'] ;
    if( !isset( $post_id ) ) return;
    $template_file = get_post_meta($post_id, '_wp_page_template', true);
  if($template_file == 'submit.php'){ // edit the template name
    remove_post_type_support('page', 'editor');
  }
}