با قرار دادن کد زیر در فایل functions.php پوسته سایت وردپرسی تان ، می توانید شناسه نوشته ها و برگه های موجود را در یک ستون از جداول آنها را مشاهده کنید .

 

  add_filter('manage_posts_columns', 'posts_columns_id', 5);
  add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_id_columns', 5, 2);
  add_filter('manage_pages_columns', 'posts_columns_id', 5);
  add_action('manage_pages_custom_column', 'posts_custom_id_columns', 5, 2);

function posts_columns_id($defaults){
  $defaults['wps_post_id'] = __('ID');
  return $defaults;
}
function posts_custom_id_columns($column_name, $id){
    if($column_name === 'wps_post_id'){
        echo $id;
  }
}