با استفاده از کد زیر در فایل Functions.php پوسته خود ، می توانید ستون شناسه فایل های پیوست شده را مشاهده کنید .

این ستون در قسمت کتابخانه رسانه وردپرس نمایش داده خواهد شد .

add_filter('manage_media_columns', 'posts_columns_attachment_id', 1);
add_action('manage_media_custom_column', 'posts_custom_columns_attachment_id', 1, 2);
function posts_columns_attachment_id($defaults){
  $defaults['wps_post_attachments_id'] = __('ID');
  return $defaults;
}
function posts_custom_columns_attachment_id($column_name, $id){
    if($column_name === 'wps_post_attachments_id'){
    echo $id;
  }
}