سایر بخش های سری آموزشی " ایجاد افزونه وردپرس "

ثبت یک کد کوتاه در پوسته

در وردپرس ، کدهای کوتاه توسط تعریف نام کدکوتاه و تابع فراخوان مرتبط با آن ایجاد می شوند .
در زیر ساده ترین حالت یک کد کوتاه را مشاهده می کنید :

function hello_dolly_shortcode() {
    return "Hello Dolly";
}
add_shortcode( 'hello-dolly', 'hello_dolly_shortcode' );

[hello-dolly] کد کوتاه جدید شماست و هر زمانی که توسط هسته وردپرس دیده شود ، باعث اجرای تابع فراخوان hello_dolly_shortcode()   می شود .

ثبت یک کد کوتاه در یک افزونه

برای ثبت یک کد کوتاه در پوسته کافیست تابع add_shortcode()   را در فایل functions.php  به صورت مستقیم فراخوانی کنید ، این در حالی است که برای ثبت یک کد کوتاه در افزونه باید از قلاب init وردپرس استفاده کنید .
در کد زیر نحوه ثبت یک کد کوتاه در افزونه را مشاهده می کنید :

function hello_dolly_shortcode() {
    return "Hello Dolly";
}
 
function hello_dolly_register_shortcode() {
    add_shortcode( 'hello-dolly', 'hello_dolly_shortcode' );
}
 
add_action( 'init', 'hello_dolly_register_shortcode' );