اگر می خواهید کاربران خود را بر اساس نقش و یا سطح دسترسی ای که دارند بعد از ورود موفقیت آمیز (رد کردن فرم ورود) ، به یک آدرس خاصی هدایت کنید ، می توانید توسط کد زیر آن را انجام دهید .

این کد را در فایل Functions.php پوسته خود قرار دهید و بر طبق نیاز خود قسمت سطح دسترسی را تغییر دهید یا نقش های بیشتری را به آن اضافه کنید .

در کد زیر بررسی شده است که آیا کاربر وارد شده دارای سطح دسترسی moderate_comments یا مدیریت دیدگاه ها می باشد یا خیر .

function wps_login_redirect_contributors() {
  if ( current_user_can('moderate_comments') ){
      return 'url-to-redirect-to';
  }
}

add_filter('login_redirect', 'wps_login_redirect_contributors');