در برخی وب سایت ها مانند وب سایت هایی که دارای چند نویسنده هستند و یا وب سایت هایی که دارای فروشندگان متعددی می باشد نیاز است که دیدگاه های هر نوشته را فقط نویسنده آن نوشته بتواند مشاهده کند .

به بیان ساده تر هر نویسنده ای بتواند تنها دیدگاه های مربوط به خود را مدیریت کند .

برای اینکار می توانید از کد زیر در فایل functions.php خود استفاده کنید :

function wps_get_comment_list_by_user($clauses) {
    if (is_admin()) {
        global $user_ID, $wpdb;
        $clauses['join'] = ", ".$wpdb->base_prefix."posts";
        $clauses['where'] .= " AND ".$wpdb->base_prefix."posts.post_author = ".$user_ID." AND ".$wpdb->base_prefix."comments.comment_post_ID = ".$wpdb->base_prefix."posts.ID";
    };
    return $clauses;
};
if(!current_user_can('edit_others_posts')) {
add_filter('comments_clauses', 'wps_get_comment_list_by_user');
}