جهت نمایش کد پاسخ سریع (Quick Response) در نوشته و صفحه و یا در هر جایی که می خواهید کد پاسخ سریع یا QR را نمایش دهید ، از دستور زیر استفاده کنید .

نکته : در دستور زیر مقدار  size را بر اساس نیاز خود تغییر دهید .

<img src="https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=100x100&data=<?php the_permalink(); ?>" alt="QR:  <?php the_title(); ?>"/>