اگر می خواهید نوشته اول وب سایت وردپرس تان دارای ظاهری متفاوت با سایر نوشته ها باشد از کد زیر در فایل functions.php خود استفاده کنید .

add_filter( 'post_class', 'wps_first_post_class' );
function wps_first_post_class( $classes ) {
  global $wp_query;
  if( 0 == $wp_query->current_post )
    $classes[] = 'first';
    return $classes;
}