برای حذف فیلد وب سایت از قسمت نظرات وردپرس و اگر می خواهید فیلد وب سایت را ، از قسمت نظرات سایت وردپرسی خود حذف کنید ، از کد زیر برای اینکار در فایل functions.php استفاده کنید .

add_filter('comment_form_default_fields', 'unset_url_field');
function unset_url_field($fields){
    if(isset($fields['url']))
       unset($fields['url']);
       return $fields;
}