یکی از کارهایی که می توانید برای مدیریت راحتتر مطالب سایت خود در قسمت مدیریتی وردپرس ، تفکیک نوشته ها و برگه های ایجاد شده بر اساس رنگ های متفاوت است .

با این کار شما می توانید نوشته ها و برگه ها را بر اساس وضعیت های پیش نویس ، منتشر شده ، در انتظار تایید ، انتشار در آینده و خصوصی با رنگ های مختلف نمایش دهید .

در قرار دادن کد زیر در فایل functions.php پوسته جاری نوشته ها و برگه های ایجاد شده سایت خود را رنگی کنید .

اگر رنگ های فعلی را نمی پسندید ، کد رنگ های دلخواه را جایگزین آنها کنید .

add_action('admin_footer','posts_status_color');
function posts_status_color(){
?>
<style>
.status-draft{background: #FCE3F2 !important;}
.status-pending{background: #87C5D6 !important;}
.status-publish{/* no background keep wp alternating colors */}
.status-future{background: #C6EBF5 !important;}
.status-private{background:#F2D46F;}
</style>
<?php
}