اگر از تکان خوردن صفحه ورود وردپرس هنگام رخ دادن هرگونه خطایی در هنگام ورود به داشبورد خسته شده اید می توانید با استفاده از تکه کد زیر و قرار دادن آن در فایل functions.php آن را برای همیشه حذف کنید .

در کد زیر از اکشن login_head استفاده شده است .

function wps_login_error() {
        remove_action('login_head', 'wp_shake_js', 12);
}
add_action('login_head', 'wps_login_error');