برای انتقال کاربران وردپرس به یک صفحه خاص بعد از ثبت نام باید به نکات زیر توجه داشته باشید.

یکی از تفاوت های سایت های کاربرپسند با سایت های معمولی جزئیات مفیدی است که در سایت های کاربرپسند و پرطرفدار رعایت می شود .

به عنوان مثال یکی از این کارها می تواند نمایش یک پیام تشکر از کاربر بعد از ثبت نام او در سایت باشد .

شما می توانید یک برگه حاوی پیام مورد نظرتان را بسازید و بوسیله کد زیر ، کاربران را به از ثبت نام به آن صفحه هدایت کنید .

function wps_registration_redirect(){
    return home_url( '/finished/' );
}
add_filter( 'registration_redirect', 'wps_registration_redirect' );