برای اختصاص یک کلاس به تصاویر شاخص وردپرس بدین صورت عمل کنید.

اگر شما از پوسته سفارشی خودتان استفاده می کنید ، ممکن است کلاس CSS پیش فرض شما را نپسندد.

کلاسی که وردپرس برای استایل دهی به تصاویر شاخص (Featured Image) را مورد استفاده قرار می دهد .

شما می توانید کلاس دلخواه خود را با کد زیر در زمان نمایش تصاویر شاخص به آنها اعمال کنید. سپس در فایل استایل پوسته (style.css) کدهای مربوط به آن را بنویسید .

if ( has_post_thumbnail() ) { 
  the_post_thumbnail('medium', array('class' => 'alignleft'));
}