جهت نمایش تعداد فایل های پیوست شده به نوشته ، بعضی اوقات به عنوان مدیر سایت ، نیاز دارید که تعداد رسانه های پیوست شده به یک یا چند نوشته را بدانید .

اگر می خواهید در جدول نوشته های وردپرس یک ستون داشته باشید که تعداد پیوست های هر نوشته را به شما نمایش دهد از کد زیر در فایل functions.php به صورت زیر استفاده کنید :

add_filter('manage_posts_columns', 'posts_columns_attachment_count', 5);
add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_columns_attachment_count', 5, 2);

function posts_columns_attachment_count($defaults){
  $defaults['wps_post_attachments'] = __('Attached');
  return $defaults;
}
function posts_custom_columns_attachment_count($column_name, $id){
    if($column_name === 'wps_post_attachments'){
    $attachments = get_children(array('post_parent'=>$id));
    $count = count($attachments);
    if($count !=0){echo $count;}
  }
}