برای جلوگیری از دسترسی کاربران غیر مدیر به قسمت مدیریت و چنانچه  می خواهید فقط کاربران دارای سطح دسترسی مدیر بتوانند به مدیریت سایت وردپرسی شما دسترسی داشته باشند ، کافیست کد زیر را به فایل functions.php پوسته خود اضافه کنید .

  add_action( 'init', 'blockusers_wps_init' );
  function blockusers_wps_init() {
      if ( is_admin() && ! current_user_can( 'administrator' ) ) {
          wp_redirect( home_url() );
          exit;
      }
  }