شاید شما یک پوسته وردپرسی ایجاد کرده اید و بخواهید در هنگام فعال شدن آن ، یک یا چند صفحه به صورت اتوماتیک ایجاد شوند .

برای اینکار از کد زیر استفاده کنید :

if (isset($_GET
['activated']) && is_admin()){ $new_page_title = 'This is the page title'; $new_page_content = 'This is the page content'; $new_page_template = ''; //ex. template-custom.php. Leave blank if you don't want a custom page template. //don't change the code bellow, unless you know what you're doing $page_check = get_page_by_title($new_page_title); $new_page = array( 'post_type' => 'page', 'post_title' => $new_page_title, 'post_content' => $new_page_content, 'post_status' => 'publish', 'post_author' => 1, ); if(!isset($page_check->ID)){ $new_page_id = wp_insert_post($new_page); if(!empty($new_page_template)){ update_post_meta($new_page_id, '_wp_page_template', $new_page_template); } } }