یک راه حل برای نمایش خوراک سایت در زیر نوشته بدون افزونه ، نمایش خوراک در مکان هایی است که بیشتر در دید کاربران است . یکی از این مکان ها پایین نوشته های وردپرس می باشد .

با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید خوراک سایت خود را در زیر همه نوشته های سایت نمایش دهید .

function wps_promote_feed($content,$class = "promote") {
  echo $content;

  if (is_single()) {
?>
    <div class="<?php echo $class; ?>">
      <h3>Enjoyed this article?</h3>
      <p>Please consider subscribing to our <a class="feed" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" title="Subscribe via RSS">RSS feed!</a></p>
    </div>
<?php
  }
}

add_filter('the_content','wps_promote_feed');