جهت نمایش اطلاعات پوسته وردپرس با استفاده از تابع wp_get_theme می توانید اطلاعات پوسته را در هر جایی که می خواهید نمایش دهید .

اطلاعاتی از قبیل نام ، عنوان ، URI ، آدرس نویسنده پوسته ، قالب (template) ، نسخه ، وضعیت ، برچسب ها و نویسنده را نمایش دهید .

 

<?php

$theme_data = wp_get_theme();
echo $theme_data->get( 'Name' );        // Theme name as given in style.css
echo $theme_data->get( 'ThemeURI' );
echo $theme_data->get( 'Description' );
echo $theme_data->get( 'Author' );
echo $theme_data->get( 'AuthorURI' );
echo $theme_data->get( 'Version' );
echo $theme_data->get( 'Template' );
echo $theme_data->get( 'Status' );
echo $theme_data->get( 'Tags' );
echo $theme_data->get( 'TextDomain' );
echo $theme_data->get( 'DomainPath' );

?>