سایر بخش های سری آموزشی " ایجاد افزونه وردپرس "

بیشتر افزونه های وردپرس مانند خود وردپرس تحت مجوز GPL منتشر می شوند ، هر چند ممکن است گزینه های دیگری نیز وجود داشته باشد .

همیشه تمام جنبه های مجوز استفاده از افزونه خود را به صورت شفاف و واضح بنویسید تا از هرگونه سوء استفاده یا سوء برداشت جلوگیری شود .

در بخش نیازمندیهای هدر ، به صورت خلاصه توضیح دادیم که چگونه مجوز افزونه خود را در بخش  هدر نمایش دهید .

یک مورد معمول و ترغیب کننده دیگر ،قرار دادن بلاک نوشته های مجوز در بالای فایل افزونه و نزدیک به هدر فایل می باشد .

این بلاک نوشته مجوز معمولا چیزی شبیه متن زیر است :

{Plugin Name} is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
any later version.
 
{Plugin Name} is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
 
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with {Plugin Name}. If not, see {URI to Plugin License}.

 

و زمانی که بلاک نوشته مجوز افزونه خود را با هدر افزونه ترکیب  می کنید ، چیزی شبیه متن زیر را خواهید داشت :

/*
Plugin Name: Plugin Name
Plugin URI:  https://URI_Of_Page_Describing_Plugin_and_Updates
Description: This describes my plugin in a short sentence
Version:     1.5
Author:      John Smith
Author URI:  https://URI_Of_The_Plugin_Author
License:     GPL2
 
{Plugin Name} is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
any later version.
 
{Plugin Name} is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
 
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with {Plugin Name}. If not, see {License URI}.
*/