همانطور که می دانید تعداد کلمات قابل استفاده در خلاصه نوشته ها محدود است. ولی در این آموزش قصد داریم کدی معرفی کنیم که با آن می توانید تعداد وارد شده را شخصی سازی نمایید.

با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید تعداد کلمات خلاصه نوشته را تغییر دهید .

// Changing excerpt length
function new_excerpt_length($length) {
return 100;
}
add_filter('excerpt_length', 'new_excerpt_length');

در کد بالا تعداد کلمات دلخواه را با عدد ۱۰۰ جایگزین کنید .