wprahnama-24

یکی دیگر از گزینه هایی که در منوی مدیریت قرار دارد گزینه ی دیدگاه می باشد.

دیدگاه ها

کلیه نظرات یا دیدگاه های که برای مطالب شما در سایت ارسال می شود ، در این بخش قابل مشاهده است.

wprahnama-23

۱- در این بخش می توانید انتخاب کنید که آیا می خواهید پینگ ها را مشاهده کنید و یا دیدگاه ها.

۲- در این قسمت می توانید نظرات کاربران را رد، پاسخ ، ویرایش و یا حذف کنید.

۳- در این قسمت می توانید دیدگاه مورد نظر خود را جست و جو کنید.