فعال کردن مالیات : با فعال کردن این گزینه تمام گزینه های بعدی مربوط به بخش مالیات فعال و در فرآیند فروش وب سایت وردپرسی شما تاثیرگذار خواهند بود . چنانچه شما از هیچگونه مالیاتی در فروشگاه خود استفاده نمی کنید ، تیک این گزینه را نزنید و به تب بعدی بروید .

قیمت های وارد شده با مالیات : در ایم گزینه مشخص می کنید که آیا قیمت محصولات با احتساب مالیات است یا خیر .

محاسبه مالیات بر اساس : در این گزینه می توانید نوع محاسبه مالیات را برای مشتریان فروشگاه خود تعیین کنید . گزینه های فعال عبارتند از : آدرس ارسال کالا به مشتری ، آدرس ارسال صورتحساب مشتری و آدرس اصلی فروشگاه

کلاس مالیاتی ارسال : در این گزینه روش محاسبه مالیات را برای کالاهای ارسالی فروشگاه را تعیین می کنید .

گرد کردن : با این گزینه می توانید نتیجه حاصل جمع مبلغ کالا با مبلغ مالیات را گرد کنید .

کلاس های مالیاتی اضافه : با این گزینه می توانید کلاس ها یا شیوه های محاسبه مالیات دیگری را برای فروشگاه خود اضافه کنید .

نمایش قیمت ها در فروشگاه : با این گزینه می توانید تعیین کنید که قیمت های محصولات با احتساب مالیات نمایش داده شوند یا فقط مبلغ محصول نمایش داده شود .

نمایش قیمت ها در سبد خرید فروشگاه : عملکرد این گزینه مانند گزینه قبلی است ، با این تفاوت که در برگه سبد خرید فروشگاه آن را لحاظ می کند .

پسوند قیمت نمایشی : متنی که می خواهید بعد از قیمت محصولات نمایش داده شود را در این گزینه وارد کنید .

نمایش مجموع مالیات : با این گزینه مشخص می کنید که مجموع مالیات نمایش داده شود و یا هر مورد به صورت جدا نمایش داده شود .

woocommerce-installation-9

در تب مالیات ، بخش استاندارد می توانید برای هر منطقه دلخواه یک مالیات تعریف کنید .

woocommerce-installation-10

در بخش Reduced Rate  هم می توانید مالیات مرتبط به آن را برای مکان های مختلف تعیین کنید . پیشنهاد می شود اگر در این زمینه تخصص ندارید آن را بدون دستکاری رها کنید .

woocommerce-installation-11

در بخش نرخ های Zero Rate  هم می توانید مالیات مرتبط به آن را برای مکان های مختلف تعیین کنید . پیشنهاد می شود اگر در این زمینه تخصص ندارید آن را بدون دستکاری رها کنید .

woocommerce-installation-12